Förskolan Kompensatoriska satsningar i förskolan är betydelsefulla för hur det senare går för barnet i skolan. Kartläggningarna visade att det finns stora skillnader i fördelningen av resurser inom både förskola och skola. Enligt Skolinspektionen kan fördelningen ske på många olika sätt och ta hänsyn till många olika faktorer, men den ska utgå från barnens olika förutsättningar och behov. Bakgrund Skolnämnden fördelar resurser på lika villkor till kommunala och fristående förskolor och skolor genom en peng per barn. Göteborgs Stad genomförde under 2017 kartläggningar hur stadsdelsnämndernas ekonomiska resursfördelning till förskola och grundskola såg ut. 3 Strukturell resursfördelning 3.1 Socioekonomisk fördelning för förskola och grundskola Medel utgår till förskole- och grundskoleenheten utifrån befolkningens förutsättningar i förskolans/skolans upptagningsområde.

Förskola regleras i … – En vanlig dag på förskolan –gruppstorlek, personaltäthet och trygghet 2016 – Förskolechefens ledning –om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten – Omsorg på obekväm arbetstid – Förskolans pedagogiska uppdrag- om undervisning, lärande och förskollärarens ansvar – Socioekonomisk resursfördelning till förskolan

För att bidra till likvärdiga villkor viktas en del av resurserna efter socioekonomiska bakgrundsfaktorer, socioekonomisk resursfördelning för förskola och skola samt följer upp resultat och kvalitet.

Ny resursfördelningsmodell ska utjämna skillnaderna Alla barn har rätt till förskola oavsett om föräldrarna arbetar eller studerar.

... Socioekonomisk fördelning sker till 17 kommunala förskolor med ett genomsnittligt belopp på 289 tkr. För förskolan och grundskolan används socioekonomiskt index per enhet som Skolverket har tagit fram Syftet är att det samlade ansvaret ska ge bättre möjligheter att minska de stora skillnaderna mellan skolorna och höja elevernas resultat. ... förhållande till ambitionsnivån i förskolan, och vidta nödvändiga åtgärder om så inte är fallet. Undersökningen visar att få kommuner har en socioekonomisk resursfördelning till förskolan. och kostnadseffektiv resursfördelning inom förskolan. Från den 1 juli har kommunen flyttat det politiska ansvaret för skolan från stadsdelarna till tre nämnder för förskolan, grundskolan och gymnasiet. socioekonomisk resursfördelning för förskolor och pedagogisk omsorg 2020 FSN-2019/913.641 5 Ekonomirapport 6 Återkommande nämndärenden och ... Förskolan omfattar barn från ett till fem år.

Socioekonomisk resursfördelning inom grundskolan vanligt visar ny rapport från SKL Sex av tio kommuner tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell för grundskolan och många gör det också för förskolan.

Kommunerna ska fördela resurser till alla förskolor i kommunen.