Förordning om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19; Förordning om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. Lag om sjuklön. SemL. Inledande bestämmelser. 1 § En arbetstagare har enligt vad som följer av denna lag rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön).

Reglerar ersättningen vid sjukdom de första 14 dagarna av sjukdomsperioden. T TFA-KL. SFB. SjLL. 2 § Ett avtal som innebär att arbetstagarens rättigheter enligt denna lag upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen. Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal. Lag om sjuklön.

Inledande bestämmelser. Lagen inskränker inte den rätt till sjuklön som kan finnas enligt någon annan lag. Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet?

Ramavtal om löner m.m. Kontakt. i sjukpenningärenden i vissa fall; Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön Semesterlag.

Lag (1991:1047) om sjuklön Departement Socialdepartementet Utfärdad 1991-06-13 Ändring införd SFS 1991:1047 i lydelse enligt SFS 2020:191 Ikraft 1992-01-01 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2020-04-27. för arbetstagare i staten . Lag om sjuklön. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner och regioner, församlingar m.fl.

Sjuklönelagen, egentligen Lag om sjuklön, är en svensk lag från 1991 som gör gällande att arbetstagare som princip har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner, så kallad sjuklön. Sjuklönen ska utbetalas av arbetsgivaren för de första 14 dagarna av sjukdomsperioden.

Socialförsäkringsbalk . S SAP-R. Särskild avtalspension för räddningstjänsten.